Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Yhdistys

RAY pyrkii toiminnassaan siihen, että rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytökset ja rikokset estetään ja pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja vähennetään.

RAY:n toiminta perustuu arpajaislakiin ja sen perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen Raha-automaattiyhdistyksestä. Niillä säädetään RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä.

Erillisellä valtioneuvoston asetuksella säädetään myös RAY:n rahapelien toimeenpanosta ja sisäministeriön asetuksella pelisäännöistä. RAY:n toimintaa ohjaa vastuullisuus.

Raha-automaattiavustuksista annetulla lailla säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä RAY:n tuotosta avustuksia oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustustoimintaa ohjaavat lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön ja Raha-automaattiyhdistyksen tulossopimus sekä RAY:n hallituksen vahvistamat avustustoiminnan linjaukset.

Sisäministeriön asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien pelisäännöistä astui voimaan 27.12.2013. Asetuksen rahapelisääntöliitteessä yhdistetään kaikki RAY:n pelit ja jakelukanavat samaan dokumenttiin.

Säännöissä on määritelty myös suurimmat voitot, jotka RAY voi ottaa käyttöön:

 • yhteistyökumppaneiden tiloissa 10 000 euroa
 • pelisaleissa 100 000 euroa
 • nettipeleissä 1 miljoona euroa
 • kasinon peleissä 10 miljoonaa euroa

Pelien sääntöjä voidaan muuttaa vain asetusta muuttamalla, eikä ministeriön päätöksestä voi valittaa.

RAY:n yleiset hallinnon periaatteet ja vastuusuhteet määritellään RAY:n hallintosäännössä.

Linkit lakeihin ja asetuksiin:

Hyvä hallintotapa

RAY:n hallinnon periaatteet määritellään RAY:n hallituksen vahvistamassa hallintosäännössä. Se määrittelee ja kokoaa yhteen RAY:n toimielinten tehtävät ja selkeyttää päätöksentekoa ja vastuunjakoa.

Säännöllä halutaan varmistaa, että RAY:n johtamisessa:

 • huomioidaan valtiovallan, yhdistyksen kokouksen ja RAY:n hallituksen asettamat tavoitteet
 • otetaan huomioon RAY:n arvot ja
 • noudatetaan hyvää hallintotapaa.

Hallitus on hyväksynyt nykyisen ohjeistuksen 21.10.2015, ja se tuli voimaan 21.10.2015.

Johtoryhmän jäsenten tehtävät on määritelty erillisessä, hallituksen hyväksymässä dokumentissa, joka tuli voimaan 1.1.2015.

RAY:n toimintaa säätelevät lait ja asetukset

RAY:n toiminta perustuu arpajaislakiin ja sen perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen Raha-automaattiyhdistyksestä. Niillä säädetään RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä.

Erillisellä valtioneuvoston asetuksella säädetään myös RAY:n rahapelien toimeenpanosta ja sisäministeriön asetuksella pelisäännöistä.

Raha-automaattiavustuksista annetulla lailla säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä RAY:n tuotosta avustuksia oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Lue lisää:
Lainsäädäntö-sivulta

Sisäinen valvonta ja tarkastus

RAY:n sisäisen tarkastuksen järjestämisen periaatteista päättää RAY:n hallitus. Siitä vastaa toimitusjohtaja. Käytännön tarkastustoiminnasta vastaa sisäisen tarkastuksen yksikkö, jota johtaa tarkastuspäällikkö.

Pelitoiminnan valvonta

Sisäministeriö ja sen alainen Poliisihallitus valvovat RAY:n harjoittamaa rahapelitoimintaa.

Avustustoiminnan valvonta ja ohjaus

RAY:n avustusosasto valvoo ja seuraa avustusten käyttöä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjaa ja valvoo avustustoimintaa sekä tekee lopullisen avustuspäätöksen.

RAY toimittaa STM:lle vuosittain kertomuksen avustuksen käytön valvonnasta ja seuraavaa vuotta koskevan valvontasuunnitelman. Vuosittain RAY ja STM sopivat avustustoiminnan tulostavoitteet.

Lue lisää:
STMn toimintakertomuskannanotto RAYn avustustoiminta 2014.pdf

Suhdetoiminta

RAY tulouttaa rahapelituotot terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. RAY ei osallistu puoluerahoitukseen eikä tue ehdokkaiden vaalikampanjoita.

Riskienhallinta

RAY:n hallitus on hyväksynyt riskienhallinnan periaatteet. Niiden tavoitteena on tukea RAY:n toimintaa, johdon päätöksentekoa sekä ennakoida tapahtumia, jotka vaarantaisivat tai muuten haittaisivat asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

RAY:ssä riskit jaetaan neljään kategoriaan: strategisiin, operatiivisiin, talous- ja rahoitusriskeihin sekä vahinkoriskeihin.

RAY:n riskitietokantaa ylläpidetään Turvallisuus-, riskienhallinta- ja valvontayksikössä, joka vastaa riskien kartoittamisesta, sekä tietokannan ajantasaisuuden valvonnasta.

Taloustietoa vuodelta 2015

RAY:n tuotto kertyy raha-automaattien, kasinopelien, kasinon ja digitaalisen pelaamisen tuotoista. RAY:n koko voitto käytetään suomalaisten hyvinvoinnin tukemiseen.

Pelitoiminnan tuotto vuonna 2015 oli 796,3 milj. euroa

Tuotot kertyivät seuraavasti:

 • Yrityskumppaneiden tiloissa olevat raha-automaatit 589,6 miljoonaa euroa (74,0 %).
 • RAY:n pelisalit 97,5 miljoonaa euroa (12,2 %).
 • Digitaaliset kanavat 64,2 miljoonaa euroa (8,1 %).
 • Casino Helsinki 29,1 miljoonaa euroa (3,7 %).
 • Ravintolakasinopelit eli ravintoloissa olevat pöytäpelit 14,3 miljoonaa euroa (1,8 %).
 • Myynti ja vuokraus 1,6 miljoonaa euroa (0,2 %)

Tuotot jakautuivat seuraavasti:

 • STM:lle avustuksina 417,2 (52,4 %) miljoonaa euroa.
  Vuoden 2016 jakopäätöksellä avustuksia myönnettiin 315,3 miljoonaa euroa 824 sosiaali- ja terveysalan järjestölle 1 711 eri kohteeseen. Lisäksi 111,5 miljoonaa euroa ohjattiin sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. 
 • Sijoituspaikkamaksut 98,1 miljoonaa euroa (12,3 %)
 • Pelitoiminnan tuotosta maksettiin valtiolle arpajaisveroa 95,4 miljoonaa euroa (12,0 %)
 • Henkilöstökulut 73,1 miljoonaa euroa (9,2 %)
 • Nettoinvestoinnit 33,2 miljoonaa euroa (4,2 %)
 • Muut kulut 79,3 miljoonaa euroa (10,0 %)

RAY:n pelien palautusprosentti

RAY:n pelien palautusprosentit liikkuvat peleistä ja pelipaikoista riippuen 89–99,5 prosentin välillä. Kyseessä on siis parhaalla pelistrategialla saatu palautusprosentti.

 • Toisissa peleissä omalla toiminnalla ei ole juuri vaikutusta voittomahdollisuuksiin, kun taas toisissa peleissä omalla taidolla on suurikin merkitys.
 • Nettikasinon raha-automaattipeleissä palautusprosentit ovat parhaalla pelistrategialla 90-99 prosenttia ja pöytäpeleissä palautusprosentit 97–99,5.
 • Casino Helsingissä, RAY:n pelisaleissa ja ravintoloissa pöytäpelien palautusprosentti on pelistä riippuen parhaalla pelistrategialla 90,5–99,5 prosenttia ja automaattipeleissä 89–98 prosenttia.

Palautusprosentti kertoo, kuinka paljon pelaaja saa pelaamistaan rahoista takaisin pitkällä aikavälillä, parhaalla pelistrategialla pelatessaan. Kun keskimäärin pelaa sata pelikierrosta euron panoksella ja osaa pelin strategian, käteen jää pelistä ja pelipaikasta riippuen keskimäärin 89–99,5 euroa.

Lyhyellä aikavälillä pelaaja tietenkin saattaa jäädä voitolle tai vaihtoehtoisesti hävitä enemmän kuin mitä palautusprosentti antaa ymmärtää. Tässä sattumanvaraisuudessa piilee pelien jännitys.

Hankinnat

RAY noudattaa hankinnoissaan lakia julkisista hankinnoista. Hankintalain mukaisista hankinnoista ilmoitetaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa.

Käynnissä olevat hankinnat

Kaikki käynnissä olevat avoimet hankinnat ja tarjouskilpailuihin tarvittavat tiedot löytyvät HILMAsta.

Lue lisää RAY:n käynnissä olevista hankinnoista

Lisätietoja:

Hankintakeskus, hankinnat@ray.fi, p. 09 437 01

RAY-sanasto

Arpajaislaki
Arpajaislaissa määritellään rahapelien toimeenpano, sen valvonta sekä pelituottojen käyttö.

Avustus
RAY:n jakama raha sosiaali- ja terveysjärjestöille.

Casino Helsinki
RAY:n omistama ja ainoa kasino Suomessa. Kasinolla on muihin RAY:n pelipaikkoihin verrattuna suuremmat palautusprosentit, nopearytmisempiä pelejä sekä isommat pelipanokset. Kasinolla on myös viihde- ja ravintolatarjontaa.

GRI
Lyhenne: Global Reporting Initiative on yhteiskuntavastuun raportoinnin kansainvälinen suositus. G3-versio suosituksesta julkaistiin vuonna 2006.

Hopperi
Voitonmaksulaite raha-automaatissa. Myös RAY:n henkilöstölehden nimi.

Investointiavustus
RAY:n myöntämä avustuslaji. Investointiavustusta voi hakea käyttöomaisuuden hankintoihin (esim. kalusteet, erilaiset laitteet), toimitilojen tai asuntojen hankintoihin sekä peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeisiin.

Johtoryhmä
Johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja ja toimialajohtajat. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa hänen tehtäviensä hoidossa, toiminnan organisoinnissa ja resursoinnissa, toteutuksen ohjauksessa ja sisäisessä valvonnassa sekä päätöksenteossa.

Kasinopöytäpelit
Pöytäpelejä, joissa pelaaja pelaa pelinhoitajaa vastaan, kuten Black Jackissä tai toisiaan vastaan kuten turnauspokerissa. RAY:n kasinopöytäpelejä löytyy ravintoloista, pelisaleista sekä kasinolta.

Kohdennettu toiminta-avustus
RAY:n myöntämä avustuslaji. Kohdennettu toiminta-avustus myönnetään järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun toiminnon tai toiminnanalan menoihin.

Liikevaihto
RAY:n liikevaihto on pelitoiminnan tuotto, josta on vähennetty arpajaisvero.

Palautusprosentti
Pelaajalle palautuvan voiton osuus pelatusta summasta pelikierroksella.

Pelihenki
Kosketusnäytöllä toimivissa automaateissa oleva ohjelma, jolla pelaaja voi tarkkailla pelaamistaan.

Pelikierros
Yksi pelitapahtuma automaatissa tai pöytäpelissä.

Pelimaailma
Käsittää kaikki RAY:n pelit kaikissa eri jakelukanavissa.

Pelinestolaite
Kauko-ohjain, jolla raha-automaatti voidaan sulkea niin, ettei se ota vastaan rahaa.

Pelipiste
RAY:n yhteistyökumppanin liiketila, jossa on tarjolla RAY:n pelejä. Esimerkiksi kioski, ravintola tai liikenneasema. Kutsutaan myös sijoituspaikaksi.

Pelisali
RAY:n oma pelitila omalla henkilökunnalla, jossa löytyy RAY:n pelejä, kuten raha-automaatteja ja kasinopöytäpelejä. Pelisaleja ovat esimerkiksi Täyspotti ja Potti.

Pelitoiminnan tuotto
Pelitoiminnan tuotto syntyy pelaajan pelipanostusten ja voitonmaksujen erotuksesta.

Peluuri
Valtakunnallinen puhelinpalvelu peliongelmaisille ja heidän läheisilleen.

Projektiavustus
RAY:n myöntämä avustuslaji. Projektiavustus voidaan myöntää kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen tai muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Rahapelien vastuullisuustyökalu
Työkalulla tarkastellaan nykyisten pelien tai uusien peli-ideoiden eri ominaisuuksia suhteessa sosiaalisiin haittoihin. Arviointi tehdään 9 osiossa, joissa arvioidaan pelin tai peli-idean piirteitä 50 erilaisella mittarilla.

Ravintolakasinopeli
Ravintolassa pelattava kasinopeli, jonka toiminnasta vastaa pelinhoitaja. Kasinopelejä ovat esimerkiksi Black Jack ja Ruletti.

Sijoituspaikka
Kts. pelipiste.

Sijoituspaikkakorvaus
RAY:n yhteistyökumppani saa korvauksena 17 prosenttia automaatin kassaan kertyvästä summasta. Ravintolakasinopelien nettotuotosta kumppani saa 50 prosenttia.

Tilikauden voitto
RAY:n liiketaloudellinen voitto, joka jaetaan lyhentämättömänä suomalaiseen hyvinvointiin.

Yrityskumppani
RAY:n automaatit on sijoitettu yrityskumppaneiden tiloihin, kuten kauppoihin, kioskeihin ja ravintoloihin. Yrityskumppanin kanssa on tehty sijoituspaikkasopimus.

Yleisavustus
RAY:n myöntämä avustuslaji. Yleisavustus myönnetään järjestön sääntöjen mukaisesta toiminnasta aiheutuviin menoihin.

Liitteet: