Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Seuranta

RAY seuraa avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

RAY:n avustusosaston seurantatiimi kerää järjestöiltä säännöllisin väliajoin tietoa avustetun toiminnan kohdentumisesta, laajuudesta, laadusta sekä aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista.

Seurantatietoa hyödynnetään mm. RAY:n avustusehdotuksen käsittelyssä, avustustoiminnan kehittämisessä sekä viestinnässä.

Eniten seurantatietojen keräämisestä hyötyvät kuitenkin järjestöt itse, kun kerättyä tietoa arvioidaan ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

Seurannan mahdollistamiseksi raha-automaattiavustusta saavien järjestöjen tulee:

  • Asettaa toiminnalleen konkreettiset tavoitteet. RAY arvioi järjestötoiminnan tuloksia ja vaikutuksia ensisijaisesti suhteessa avustushakemuksessa esitettyihin tavoitteisiin.
  • Tehdä seurannan suunnitelma: miten seurantatietoja kerätään ja miten tietoja hyödynnetään sekä nimetä seurannalle vastuuhenkilö.
  • Kerätä oman toiminnan kannalta oleellisia seurantatietoja, joita ovat esimerkiksi toimintaan osallistuneiden ihmisten määrä, toiminnan laajuus, järjestettyjen vertaisryhmien lukumäärä, jne.
  • Kerätä palautetta ja näkemyksiä toiminnan sisällöstä ja toteutustavoista, aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista sekä toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista 1) työntekijöiltä (=itsearviointi), 2) toimintaan osallistuneilta (kohderyhmältä), 3) keskeisimmiltä yhteistyökumppaneilta sekä 4) vapaaehtoistoimijoilta (mikäli toiminnassa on mukana vapaaehtoistoimijoita).
  • Koota seurantatiedot ja raportoida ne ohjeiden mukaisesti, ks.false
  • Hyödyntää keräämiään tietoja oman toimintansa kehittämisessä.

Järjestö voi päättää itse, miten vaadittavat tiedot kerätään. Keskeistä on kerätä oman toiminnan kannalta olennaista tietoa yksinkertaisella ja hyödynnettävällä tavalla.

Lue lisää Tuloksellisuus-ja vaikutusselvitys.