Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Paikka auki - nuoret työelämään

Paikka auki
Paikka auki -avustusohjelma edistää erityisesti vaikeasti työllistyvien ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten mahdollisuuksia päästä työelämään sekä vahvistaa nuorten työelämävalmiuksia.

Paikka auki -avustusohjelman kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat, vaikeasti työllistyvät tai työkokemusta vailla olevat nuoret.  

Ohjelman tavoitteena on:

 1. löytää uusia toimintamalleja nuorten työelämävalmiuksien vahvistamiseksi ja
 2. mahdollistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten palkkaamisen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävien järjestöjen yleishyödyllisiin toimintoihin.

Tutustu Työttömien nuorten ääni -barometrin tuloksiin:

Ohjelman tarjoama tuki

Paikka auki -avustusohjelma tukee ohjelmaan osallistuvia hankkeita ja toimintoja:

 • nostamalla RAY:n viestinnässä esille järjestöjen roolia nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä
 • toteuttamalla yhteisen seurannan ja järjestämällä seurannan tuloksista palautetilaisuuksia
 • luomalla ohjelman hankkeiden välille yhteisen verkoston
 • tarjoamalla ohjelmassa mukana oleville hankkeille yhteistä koulutusta

Arviointi ja seuranta

RAY:n avustusosaston seurantatiimi arvioi ja seuraa Paikka auki -avustusohjelmaa. Avustusten käytön tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikutusten seuranta on yksi RAY:n lakisääteisistä tehtävistä.

Ohjelmaan valittavat avustuskohteet ovat seurannan piirissä koko ohjelmakauden ajan.

Ohjelman arviointiin kytkeytyy voimakas kehittämisulottuvuus. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa johtopäätöksiä ja konkreettisia ehdotuksia ohjelman sekä siihen kuuluvien yksittäisten projektien kehittämisen tueksi.  RAY tarjoaa myös tukea ohjelmaan valittaville projekteille seuranta- ja arviointikäytäntöjen suunnittelussa ja toimintojen kehittämisessä.

Katso Paikka auki -ohjelman kautta työllistyneiden nuorten kokemuksista ja ajatuksista koostettu video:

Ohjelman koordinointi ja johto

Ohjelmaan valittavien toimintojen ja hankkeiden avustuspäätösten valmistelusta ja muista avustusten käyttöön, maksatukseen, valvontaan ja seurantaan liittyvistä asioista vastaa RAY:n avustusosasto. RAY vastaa myös ohjelman koordinoinnista.

Mukaan ohjelmaan

Paikka auki -avustusohjelmaan haetaan RAY:n normaalien hakuaikojen yhteydessä. Uusia avustuksia voidaan hakea seuraavan kerran toukokuussa 2016. Vuodelle 2017 on mahdollista hakea avustusta työttömien nuorten palkkaamiseen. Uusia kehittämishankkeita ohjelmaan ei enää oteta mukaan.

Yleisiä ohjeita hakua varten:

Hakemuksessa on selvitettävä, miksi projektia halutaan hakea osaksi ohjelmaa: mitkä ovat hakijan odotukset ohjelmalta ja mitä annettavaa sillä on ohjelmalle.

Mikäli projekti saa avustusta vuonna 2016 ja sille esitetään ohjeellisessa avustussuunnitelmassa avustusta vuodelle 2017, tulee jatkohakemus jättää syyskuun 2016 loppuun mennessä.

Nuoren palkkaamiseen haetaan avustusta uutena C-avustuksena.

Huomioi myös nämä: 

 • hakemuksessa tulee kuvata minkä kohderyhmän terveyttäja sosiaalista hyvinvointia edistetään ja miten palkattavan nuoren työpanos tukee kyseessä olevan kohderyhmän hyvinvoinnin edistämistä
 • hakemuksessa tulee myös kuvata palkattavan nuoren työtehtäviä ja suunnitelma nuoren mentoroinnista.

Haetko avustusta työttömän palkkaukseen?

Tutustu ohjeisiin:

Työsuhteen kesto ja avustuksen käyttö

 • Paikka auki –ohjelmassa avustusta voidaan hakea työttömän nuoren palkkaamiseen yhdeksi vuodeksi.  Mikäli työhön yhdistetään oppisopimuskoulutus, voidaan avustusta myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Hakemuksessa tulee tällöin ilmaista oppisopimuskoulutuksen kesto.
 • Avustusohjelmakauden aikana (2014 – 2017)  pyritään tarjoamaan työpaikkoja mahdollisimman monelle nuorelle. Mikäli järjestö on saanut aiemmin avustusta työttömän nuoren palkkaamiseen, on avustusta mahdollista hakea toukokuun haussa ensisijaisesti uuden henkilön palkkaamiseen.
 • Huomioithan, että avustusta voidaan käyttää kahden kalenterivuoden ajan, jolloin vuodelta 2016 mahdollisesti käyttämättä jäänyt avustus voidaan käyttää vuoden 2017 aikana.

Kriteerit nuoren palkkaamiseen

 • Paikka auki –avustusohjelmassa tulee seuraavien kriteerien täyttyä: palkattava henkilö voi olla korkeintaan 29-vuotias ja hän ei ole työelämässä eikä tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Työttömyysjakson kestolle ei avustusohjelmassa aseteta rajoitteita, mikäli avustukseen ei yhdistetä työvoimapoliittisia, julkisia avustuksia (palkkatuki).

Toivomme, että avustusta haetaan etenkin vaikeasti työllistyvien nuorten palkkaamiseen. Lisäksi suosittelemme, että työntekijä palkataan kokopäiväiseen työsuhteeseen. Perustelluista syistä, kuten nuoren osatyökykyisyydestä johtuen, voi osa-aikainen työsuhde tulla kysymykseen.

Muiden tukien yhdistäminen

Mikäli palkkaan yhdistetään RAY:n avustusten ohella muita tukia, tulee niihin edellyttävien kriteerien täyttyminen varmistaa esim. TE-toimiston kanssa.

Työtehtävät

Palkattavien nuorten tehtävien tulee liittyä järjestöjen hyvinvointia edistävään yleishyödylliseen toimintaan ja tavoitteisiin. Avustusta ei ole siis mahdollista esittää esim. palvelutuotantoon sijoittuviin työtehtäviin. Tärkeää on, että tehtävät ovat mielekkäitä työtehtävinä ja työelämään tutustumisen paikkoina sekä työyhteisö- ja työelämäkokemusten karttumisen kannalta.

Järjestöltä edellytettävät asiat

Järjestön tulee hoitaa normaalit lakisääteiset työnantajavelvoitteet kuten palkkahallinto, työterveys, työturvallisuus, vakuutukset, työtehtäviin opastus jne. Lisäksi järjestön tulee nimetä palkattavalle nuorelle työyhteisömentori, joka toimii nuoren tukena.

Mentorointikuluja ei ole mahdollista sisällyttää Paikka auki -avustusohjelman hakemukseen. Järjestön edellytetään myös tarjoavan nuorelle opastusta järjestötoimintaan sekä ohjausta koulutukseen tai jatkotyöllistymiseen.

Avustukseen sisällytettävät kulut

Haettavaan avustukseen voidaan sisällyttää henkilöstökulut (palkka ja lakisääteiset henkilöstösivukulut mukaan lukien työterveyshuolto).  Palkattavan henkilön tarpeelliset toimintamenot (enintään 10 % haetusta avustuksesta) huomioidaan lisäksi avustuksen mitoituksessa.  Palkkataso määritellään tehtävän vaativuuden ja työehtosopimusten pohjalta.

Lisätietoja: 

erityisasiantuntija Timo Mulari, (09) 4370 2023, sähköposti: etunimi.sukunumi@ray.fi
 

Lue lisää:


Tutustu Paikka auki -ohjelman verkkosivuihin
 

Kysymyksiä ja vastauksia Paikka auki -avustusohjelmasta

1. Milloin ohjelmaan haetaan?
Ohjelmaan on mahdollista hakea seuraavan kerran uusien projektiavustusten hakuaikana, joka päättyy 31.5.2016. Uusia kehittämishankkeita ei ohjelmaan enää valita, mutta avustusta on mahdollista hakea työttömien nuorten palkkaamiseen vuodelle 2017.

2. Haluaisimme palkata yhdistykseemme nuoren. Voimmeko palkata hänet mihin tahansa työtehtävään järjestössä?

Palkattavien nuorten tehtävien tulee liittyä järjestöjen hyvinvointia edistävään yleishyödylliseen toimintaan ja tavoitteisiin. Avustusta ei ole siis mahdollista esittää esim. palvelutuotantoon sijoittuviin työtehtäviin. Tärkeää on, että tehtävät ovat mielekkäitä työtehtävinä ja työelämään tutustumisen paikkoina sekä työyhteisö- ja työelämäkokemusten karttumisen kannalta.

3. Kuinka pitkäksi aikaa nuori on mahdollista palkata järjestöön?
Nuori on mahdollista palkata yhdeksi vuodeksi. Mikäli työsuhteeseen yhdistetään oppisopimuskoulutus, voi työsuhde olla oppisopimuskoulutusjakson mittainen. Mikäli vuodelle 2017 haetaan avustusta, johon yhdistetään oppisopimuskoulutus, voidaan avustusta hakea myös ohjelmakauden ylittävälle ajalle.

4. Mitä järjestöltä edellytetään, jos se palkkaa nuoren työntekijän osana avustusohjelmaa?
Järjestön tulee hoitaa normaalit lakisääteiset työnantajavelvoitteet kuten palkkahallinto, työterveys, työturvallisuus, vakuutukset, työtehtäviin opastus jne. Lisäksi järjestön tulee nimetä palkattavalle nuorelle työyhteisömentori, joka toimii nuoren tukena. Järjestön edellytetään myös tarjoavan nuorelle opastusta järjestötoimintaan sekä ohjausta koulutukseen tai jatkotyöllistymiseen.

5. Miten nuorten rekrytointi tulee toteuttaa?
Palkattavat nuoret voidaan rekrytoida julkisen hakumenettelyn avulla tai käyttämällä etsivää työtä.

6. Mitä kuluja voidaan sisällyttää hakemukseen, kun haetaan avustusta nuoren palkkaamista varten?
Avustukseen voidaan sisällyttää henkilöstökulut (palkka ja lakisääteiset henkilöstösivukulut.) Palkattavan henkilön tarpeelliset toimintamenot (max. 10 %) huomioidaan lisäksi avustuksen mitoituksessa.  Järjestön hallinnollisiin kuluihin ei myönnetä avustusta.
Palkkataso määritellään tehtävän vaativuuden ja työehtosopimusten pohjalta.

7. Tuleeko nuorten palkkaamiseen tarkoitetuista avustuksista täyttää väli- tai loppuraportti?
Työttömien nuorten palkkaamiseen tarkoitetuista projektiavustuksista ei täytetä väli- eikä loppuraporttia. Aiemmin palkkausavustuksista täytettiin loppuraportin tiivistelmäsivu, mutta maksatuskäytännön muututtua ei loppuraportin tiivistelmäsivua tarvitse enää lähettää RAY:lle.