Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

RAY teki esityksen 500 miljoonan euron tuottokertymän käytöstä

Raha-automaattiyhdistyksen hallitus esitteli sosiaali- ja terveysministerille päätöksenteon tueksi näkemyksensä arpajaislain muutoksen yhteydessä syntyvän jakamattoman rahaerän* kohdentamiseksi. Kohdentamisesitys jakautuu kahteen osaan: 1) esitys Suomi 100 -juhlavuonna avattavista kertaluonteisista, 3-vuotisista avustusohjelmista sekä 2) esitys kymmenen vuoden siirtymäkauden linjauksista.

Jakamattomilla varoilla ei tule korvata muuta julkista rahoitusta, vaan niillä tulee RAY:n mielestä vahvistaa terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää yleishyödyllistä järjestötoimintaa ja sitä kautta laajemmin hyväksyttyjä yhteiskunnallisia tavoitteita. Raha tulee kohdentaa tarpeisiin, joissa sosiaali- ja terveysalan järjestöillä arvioidaan olevan selkeä yleishyödyllisen toiminnan rooli, ja joita muut sosiaali- ja terveysalan rahoituskanavat eivät tavoita. Esityksen pohjana ovat RAY:n avustustoiminnan linjaukset vuosille 2016 - 2019.

RAY:n hallitus arvioi 10 vuoden aikajänteen olevan liian pitkä ihmisten yksityiskohtaisten tarpeiden ennustamiselle ja yksityiskohtaisten avustusohjelmien valmistelulle. Lähtökohtana on, että valitut painopisteet tunnistavat nämä tarpeet yleisellä tasolla, ja samalla mahdollistavat tarvittaessa nopeankin reagoinnin muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi. Tavoitteena on, että tämän rahakokonaisuuden turvin hyvinvointiyhteiskuntaan syntyy monia uusia toimintamalleja, joista vaikuttavimpia ja laadukkaimpia tulee kyetä levittämään ja juurruttamaan kansallisesti.

Suomi 100 –juhlavuoden kertaluonteiset kolmivuotiset avustusohjelmat

RAY esittää käynnistettäväksi kahta uutta avustusohjelmaa, joihin osoitettaisiin yhteensä 24-30 miljoonaa euroa ohjelmakauden aikana. Järjestötyön sote-muutosagentit -ohjelman tavoitteena on vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Uudistuva järjestötyö -ohjelman tavoitteena on löytää uusia vapaaehtois- ja vertaistoiminnan muotoja, tarjota ihmisille uusia mahdollisuuksia osallistua ja auttaa sekä edistää vapaaehtois- ja vertaistoiminnan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Kymmenen vuoden siirtymäkauden linjaukset

RAY esittää, että jakamattomia varoja kohdennetaan kymmenen vuoden siirtymäkauden aikana euromääräisesti tasaisesti seuraavien teemojen kesken:

1)    Nuorten elämänhallinnan ja toimintakyvyn sekä työllistymisen edistäminen
2)    Eriarvoisuuden sekä erityisesti lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuuden vähentäminen
3)    Yleishyödyllisen työn vahvistaminen kansanterveystyössä
4)    Kokeilukulttuurin ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen sote-järjestöjen toiminnassa
5)    Järjestöjen yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen tunnetuksi tekeminen

Lisätietoja:
RAY:n arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela, etunimi.sukunimi@ray.fi, p. 09 4370 2212

*) Raha-automaattiyhdistyksen jakamaton vara syntyy, kun uuden arpajaislain ja uuden peliyhtiön syntymisen myötä myös sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä jaetut rahapelituotot jaetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Hippoksen nykymallin mukaisesti kuluvan vuoden tuotosta. RAY:n avustukset on jaettu aikaisempien tilikausien tuotoista.