Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää ➞

Valvonta

RAY:llä on lakisääteinen tehtävä huolehtia avustusten käytön asianmukaisesta ja riittävästä seurannasta ja valvonnasta. Sillä taataan, että avustuksia käytetään lainsäädännön ja avustuspäätösten mukaisesti tulokselliseen toimintaan.

Avustuksensaajilla on velvollisuus raportoida avustuksen käytöstä RAY:lle vuosittain.

Keskeisimpiä avustusten valvontatoimenpiteitä RAY:llä ovat maksatustarkastukset, vuosiselvitysten, tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten analysointi ja loppuraporttien tarkastaminen, tarkastus- ja seurantakäynnit sekä erillisselvitykset.

Tarvittaessa RAY tekee myös avustuksen saajien talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Raha-automaattiavustusten valvonnalla varmistetaan, että:

 • avustusten käytössä noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja ja rajoituksia,
 • toteutuneet kulut vastaavat avustushakemuksessa esitettyä talousarviota ja avustuspäätöstä,
 • avustusten käyttö on tuloksellista ja tarkoituksenmukaista.

Avustusten valvonnalla ja seurannalla kerättyjä tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä, saavutetuista tuloksista sekä järjestöjen taloudellisesta asemasta hyödynnetään RAY:n vuotuisen avustusehdotuksen valmistelussa.

Tarkastelussa talous ja toiminta

RAY:n valvonta- ja seurantayksiköissä kiinnitetään huomiota myös avustusta saavien toimijoiden kohtaamiin taloudellisiin haasteisiin ja riskeihin, avustuksensaajien talouden hoidon suunnitelmallisuuteen, toimintaympäristön muutoksiin ja niiden vaikutuksiin avustettuun toimintaan sekä raportoinnin laatuun.  

RAY:n tarkastajat ja seurantavastaavat myös neuvovat ja opastavat avustuksensaajia avustusten käyttöön, raportointiin sekä taloudellisiin että toiminnallisiin haasteisiin liittyvissä muissa asioissa, siltä osin kun opastaminen kuuluu RAY:n toimivaltaan.   

Avustusten maksamisen yhteydessä tarkastetaan, että RAY:lle on toimitettu asianmukaiset selvitykset aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä. Rakentamishankkeissa (investointiavustukset) RAY tarkastaa myös avustettavien kohteiden suunnitelmat ja rahoituslaskelmat.

Jos avustusten käytössä ilmenee väärinkäytöksiä, RAY voi asettaa järjestön maksukieltoon ja periä jo nostettuja avustuksia takaisin.

Tutustu lakiin raha-automaattiavustuksista
 

Maksatuksen valvonta

Avustusten maksamisen yhteydessä tarkastetaan, että RAY:lle on toimitettu asianmukaiset selvitykset aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä. Rakentamishankkeissa (investointiavustukset) RAY tarkastaa myös avustettavien kohteiden suunnitelmat ja rahoituslaskelmat.

 

Vuosiselvitystarkastus

Avustuksen saajien tulee tehdä RAY:lle vuosiselvitys avustuksen käytöstä. Selvitys on toimitettava kalenterivuodelta, ja se tulee toimittaa RAY:lle seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

RAY:n vuosiselvitystarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • avustuksen saajan taloudellinen tilanne
 • avustukselle kirjattujen tuottojen ja kulujen kohdentaminen, kulujen hyväksyttävyys, asianmukaisuus, kohtuullisuus ja tarpeellisuus
 • kuluositusten lainmukaisuus
 • avustusten kirjanpidollinen käsittely
 • avustetun toiminnan toteutuneiden kulujen suhde talousarvioon
 • hankintojen kilpailuttaminen, hankintalain noudattaminen, lähipiirihankinnat
 • avustuksen saajan suorittama sisäinen valvonta
 • tilintarkastajan kertomukset, muistiot, pöytäkirjat ja AUP raportit
 • toimintakertomuksen vastaavuus raportoituun toimintaan

Vuosiselvityksen lisäksi osa avustuksensaajista toimittaa RAY:lle erillisen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen (TVS), jotka analysoidaan RAY:n avustusosaston seurantayksikössä. 

Tuloksellisuus- ja vaikutusseurannan avulla saadaan näkyviin raha-automaattiavustuksilla tuetun järjestötoiminnan tuloksia ja toiminnalla aikaansaatuja terveyttä ja sosiaalista hyvinvointi edistäviä vaikutuksia.

Tarkastus- ja seurantakäynnit

RAY:n avustamiin järjestöihin tehdään myös tarkastus- ja seurantakäyntejä.

Tarkastusten kohteina ovat mm. järjestön taloushallintoon ja kirjanpitoon liittyvät käytännöt ja menettelytavat. Talouden ja avustusten käytön lisäksi tarkastuskäynneillä kiinnitetään lisääntyvää huomiota myös avustuksen saajan hallinnon ja yleisen toiminnan arviointiin.

RAY:n seurantakäynneillä keskitytään avustetun toiminnan konkreettisiin tuloksiin ja vaikutuksiin, sekä toiminnan ja sen tulosten laadun arviointiin yhdessä järjestön kanssa.
 

Kilpailuvaikutusten seuranta

Raha-automaattiavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

RAY:n on arvioitava avustusehdotuksen valmisteluvaiheessa avustushakemuksessa esitellyn toiminnan mahdollisesti aiheuttamia markkinahäiriöitä.

Käytännössä arviointi toteutetaan kunta- ja aluekohtaisesti. Kilpailutuksen linjauksista on käyty keskusteluja mm. sosiaali- ja terveysministeriön (STM), kauppa- ja teollisuusministeriön, Kuntaliiton, Palvelutyönantajien, Suomen Yrittäjien ja sosiaalialan järjestöjen kanssa. Myöhemmin linjaukset on kirjattu STM:N ja RAY:n välisiin tulostavoitesopimuksiin.

Kilpailuvaikutuksiin kiinnitetään huomiota myös avustusten käyttöä seurattaessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvaan kehitykseen palvelutuotannossa. Useimmissa tapauksissa palvelut, joissa yritysmuotoinen palveluiden tuotanto nopeimmin lisääntyy, ovat sellaisia, joiden järjestämisvastuu kuuluu kunnille tai Kelalle (ostopalvelut) ja joiden suhteen RAY-avustusten myöntämistä on myös muista syistä tarkasteltava erityisen kriittisesti.

Yhteenveto kilpailuvaikutusten seurannassa tehdyistä havainnoista kirjataan vuosittain julkaistavaan valvonta- ja seurantakertomukseen. Yksittäisistä havainnoista ja niiden mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä tiedotetaan asianomaisia järjestöjä, minkä jälkeen seurannalla ja valvonnalla varmistetaan, että tarpeelliset muutokset toimintatavoissa toteutetaan.