Uusi vuosi, uusi Veikkaus

RAY, Fintoto ja Veikkaus ovat nyt yhtä. Uuden Veikkauksen pelaajien ansiosta yhteiseen hyvään kertyy vuosittain yli miljardi euroa.

Lue lisää

Seuranta

RAY seuraa avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia

RAY:n avustusosaston seurantatiimi kerää järjestöiltä säännöllisin väliajoin tietoa avustetun toiminnan kohdentumisesta, laajuudesta, laadusta sekä aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista.

Seurantatietoa hyödynnetään mm. RAY:n avustusehdotuksen käsittelyssä, avustustoiminnan kehittämisessä sekä viestinnässä.

Eniten seurantatietojen keräämisestä hyötyvät kuitenkin järjestöt itse, kun kerättyä tietoa arvioidaan ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämiseen.

Seurannan mahdollistamiseksi raha-automaattiavustusta saavien järjestöjen tulee:

  • Asettaa toiminnalleen konkreettiset tavoitteet. RAY arvioi järjestötoiminnan tuloksia ja vaikutuksia ensisijaisesti suhteessa avustushakemuksessa esitettyihin tavoitteisiin.
  • Tehdä seurannan suunnitelma: miten seurantatietoja kerätään ja miten tietoja hyödynnetään sekä nimetä seurannalle vastuuhenkilö.
  • Kerätä oman toiminnan kannalta oleellisia seurantatietoja, joita ovat esimerkiksi toimintaan osallistuneiden ihmisten määrä, toiminnan laajuus, järjestettyjen vertaisryhmien lukumäärä, jne.
  • Kerätä palautetta ja näkemyksiä toiminnan sisällöstä ja toteutustavoista, aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista sekä toimintaan liittyvistä kehittämistarpeista 1) työntekijöiltä (=itsearviointi), 2) toimintaan osallistuneilta (kohderyhmältä), 3) keskeisimmiltä yhteistyökumppaneilta sekä 4) vapaaehtoistoimijoilta (mikäli toiminnassa on mukana vapaaehtoistoimijoita).
  • Koota seurantatiedot ja raportoida ne ohjeiden mukaisesti, ks.false
  • Hyödyntää keräämiään tietoja oman toimintansa kehittämisessä.

Järjestö voi päättää itse, miten vaadittavat tiedot kerätään. Keskeistä on kerätä oman toiminnan kannalta olennaista tietoa yksinkertaisella ja hyödynnettävällä tavalla.

Lue lisää Tuloksellisuus-ja vaikutusselvitys.